[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ศูนย์ไอซีที สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 ++| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ข้าพระพุทธเจ้า สพป.เชียงใหม่ เขต 5”00
เมนูหลัก
กลุ่มงานภายใน สพป.linkcma5
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


หน่วยงานราชการ
ปฏิทินกิจกรรม


มีนาคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


  
กลยุทธ์ (strategy)  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ จึงกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘  ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การยกระดับคุณภาพการศึกษา
          กลยุทธ์
          1. นิเทศอย่างเข้าใจ เข้าถึงและมุ่งพัฒนาโดยใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
          2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
          3. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
          4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
          5. การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ผู้เรียน มีทักษะความรู้เต็มตามศักยภาพ

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

          กลยุทธ์
          1. เสริมสร้างและพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษาให้มีความก้าวหน้า
          2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
          3. พัฒนาสำนักงานให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน
          4. พัฒนาระบบแผนงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานและสถานศึกษาให้ปฏิบัติ         
               ได้ถูกต้อง รวดเร็วและมีความโปร่งใส
          5. ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน


ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การยกระดับความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
          กลยุทธ์

          1. สร้างครูมาตุภูมิในอำเภออมก๋อย
          2. พัฒนาโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย ศูนย์การเรียน และเครือข่าย  ร่วมพัฒนาการศึกษาอย่าง          
               มีคุณภาพ
          3. พัฒนาการดำเนินงานหอพักนอนผู้เรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
          4. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในพื้นที่อมก๋อย
          5. จัดการศึกษาทางเลือกให้ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเหมาะสมตามบริบทพื้นที่
          6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
          7. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้ผู้เรียนชนเผ่าในพื้นที่อำเภออมก๋อยอย่างมีคุณภาพ