[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ศูนย์ไอซีที สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 ++| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
“ยินดีต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”0
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
การบริหาร/พัฒนาบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
กลุ่มงานภายใน สพป.

linkcma5
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


หน่วยงานราชการ
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 17/ก.ค./2555
ผู้ใช้งานขณะนี้ 17 IP
ขณะนี้
17 คน
สถิติวันนี้
296 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
445 คน
สถิติเดือนนี้
5623 คน
สถิติปีนี้
42592 คน
สถิติทั้งหมด
993325 คน
IP ของท่านคือ 3.238.250.105
(Show/hide IP)

  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  
 

วิสัยทัศน์
“เขตเข้มแข็ง โรงเรียนมาตรฐาน นักเรียนคุณภาพ”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมี คุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ คุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้
    เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อ
    เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
    ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
    เศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
    หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นาทางวิชาการ มี
    สานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้
    เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
    โรงเรียนนวัตกรรม
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
    ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
    ผลอย่างเป็นระบบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มีการดำเนินงาน 6 ผลผลิต ดังนี้
1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3) ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5) เด็กด้อยโอกาสและเด็กขาดโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด จานวน 97 โรงเรียน 4 สาขา เป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหา และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ