[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ศูนย์ไอซีที สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 ++| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
“ยินดีต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”0
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
การบริหาร/พัฒนาบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
กลุ่มงานภายใน สพป.

linkcma5
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


หน่วยงานราชการ

  
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
 

enlightened การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

    ข้อมูลพื้นฐาน                                           
 1. โครงสร้างองค์กร
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. อำนาจหน้าที่
 4. แผนพัฒนาหน่วยงาน
 5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    การประชาสัมพันธ์                                     
7. ข่าวประชาสัมพันธ์

    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล                                 
8. Q&A
9. Social Network

    การดำเนินงาน                                         
10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

    การปฏิบัติงาน                                           
13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

    การให้บริการ                                            
 14. มาตรฐานการให้บริการ
 15. ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
 16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 17. E-Service

    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                 
 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ               
 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล               
 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                  
 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม                 
 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                         
 34. เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด
 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                     
 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร