ชื่อ - นามสกุล :นางสรวงสุดา วีรแพทยโกศล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :โทร.081-7240560
ที่อยู่ :
Telephone :081-724056
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน