เบอร์โทรศัพท์

ผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 5

                                                    

ฉบับ เดือนตุลาคม 2559

งานประชาสัมพันธ์

 

อำเภอฮอด       (เครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อสลี)

ที่

โรงเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา

เบอร์โรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

1

บ้านแม่โถ

นายสุดสาคร จันทะล่าม

นายปิยะชน โพธิยะ(รอง)

053-215428

085-6240006

083-5797963

2

บ้านแม่อมลอง

นายบัณฑิต กันธิวัง

053-460111

098-3367701

3

บ้านดอกแดง

นายวัชรพล ดลภักดี

053-460110

086-1804234

4

บ้านกองลอย

นายนพพร เดชชิต

053-460083

097-9461718

5

บ้านบ่อสลี

ว่าที่ ร.ท.นิรันดร์ คำมาสาร

053-460108

085-7175683

6

บ้านทุ่ง

นายธนกฤต ทาบุรี

053-460109

084-3645962

 

อำเภอฮอด       (เครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อหลวง)

1

บ้านบ่อหลวง

นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว

053-939530

089-6350352

2

บ้านวังกอง

นายสงกรานต์ จันต๊ะ

053-460107

085-0345521

3

บ้านขุน

นางพิสมัย แก้วเชื้อ

053-460303

084-8276661

4

บ้านนาฟ่อน

นายสนิท ศรีคำเมา

053-460305

089-5613550

5

บ้านแม่ลาย

นางสุพัตรา บุสสยา(รก.)

053-315120

084-6103641

6

บ้านแม่สะนาม

นายสมบัติ จันทร์พานิช

053-460106

088-5198586

7

บ้านกิ่วลม

นางอรอนงค์ สิทธิกัน(รก)

053-460106

081-7840364

8

บ้านแม่ลายเหนือ

นายอัศวิน จันทร์ศร

053-460085

087-2092995

9

บ้านพุย

นางปิยพัทธ์ มีอ่วม

053-460087

085-0367239

10

บ้านเตียนอาง

น.ส.วาสนา สายพิณ

053-460304

084-9489036

.

อำเภอฮอด       (เครือข่ายเมืองฮอด)

ที่

โรงเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา

เบอร์โรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

1

บ้านแม่ลอง

นายณรงค์ชัย จินาวงค์

053-461611

053-460164

086-9162826

2

ชุมชนบ้านท่าข้าม

นายสุภาพ อินตา

053-461088

 

081-1697952

 

3

บ้านกองหิน

นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน

053-831193

084-3670880

4

บ้านตาลใต้

นายเหรียญทอง ท้าวมา

053-460104

088-3756237

5

บ้านตาลเหนือ

นายสมาน เผือกอ่อน

053-460306

087-1935690

6

บ้านทุ่งโป่ง

นายสุริยันต์ แก้วสามสี

053-460088

086-1837651

7.

บ้านวังลุง

นายขัตติยะ ไวยกุล

053-461075

081-7969012

8

ชุมชนบ้านแม่ทัง

นายประภาส จันตาวรรณเดช

053-030551

086-1889981

9

บ้านผาแตน

นายจรัญ ซื่อตระกูล

053-460103

081-7658832

10

บ้านโค้งงาม

นายลีน จันทะนะ

053-460099

093-2247161

11

บ้านหางดง

นางหนึ่งนุช แป้นกลาง

053-460102

086-1803216

12

บ้านดงดำ

นางชณิษฐ์นันท์ สุภัคสกุลหิรัญ

053-267939

053-460097

081-0200060

13

บ้านดอยคำ

นายประชา จันทร์งาม

053-460306

082-8916389

 

อำเภอฮอด(เครือข่ายนาคอเรือ)

ที่

โรงเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา

เบอร์โรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

1

บ้านนาคอเรือ

นายสมสิทธิ์ ถนอมเสียง

053-267928

088-2506488

2

บ้านหลังท่อ

นายจรัญ ซื่อตระกูล

053-460113

081-7658832

3

บ้านห้วยฝาง

นางทองศรี ปัญญาหลี(รก)

053-267929

089-5529245

4

บ้านแม่งูด

นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง

053-267897

089-5555290

5

บ้านตีนตก

นายนิกร มะโน

053-460112

089-2556176

6

บ้านเด่นวิทยา

นางกัญฐณัฏฐ์ ธรรมบุตร

053-267967

086-1939848

7

บ้านแควมะกอก

นายเวทย์ วิรัศมี

 

087-1827397

 

อำเภอดอยเต่า   (เครือข่ายดอยเต่าสหศึกษา)

ที่

โรงเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา

เบอร์โรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

1

บ้านเกาะหลวง

ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ โพโสลี

053-034465

081-9804343

2

บ้านโปง

นายนภดล สุริยะสาร

053-460019

084-3788170

3

บ้านโปงทุ่ง

นายอินทร์ศร ชัยวงศ์ญาติ(รก.)

053-460128

081-0223860

4

บ้านกองวะ

นายมนตรี ก๋องตา(รก)

053-460127

087-7883810

5

บ้านแม่บวน

นายณัฐวัฒน์ บุญทวี

053-460126

081-7840449

6

บ้านแม่ตูบ

น.ส.ยุพิน มูลสืบ

053-460125

081-9503551

7

บ้านงิ้วสูง

น.ส.อุทิศพร ยอดปวน

053-460124

086-1863961

8

บ้านไร่

นายสิริชัย นุสโร

053-366126

081-9989688

9

ชุมชนบ้านดอยเต่า

นายถวิล สุทธิวรรณจำปา

053-366093

081-8841567

10

บ้านฉิมพลี

นางทัศนีย์ ตั๋นแก้ว(รก.)

053-366320

084-7393302

11

บ้านสันติสุข

นายจตุรงค์ คำมะนาง

053-366192

086-1821419

12

บ้านถิ่นสำราญ

นายพนม สุรินทร์

053-460134

081-0211408

13

บ้านผาจุก

นายธนะชัย บุญศรี

053-469278

089-9545183

 

อำเภอดอยเต่า   (เครือข่ายอุดรพัฒนาการศึกษา)

1

บ้านวังหม้อ

นายนิกร ศรีบุญเรือง(รก.)

053-460130

081-7646511

2

บ้านแอ่นจัดสรร

นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ

053-267737

086-1979785

3

บ้านน้อยห้วยรินวิทยา

นายชูชัย เตมีศักดิ์

 

061-3479258

4

บ้านโท้งวิทยา

นายบุญมา  จันทร์ผาย

053-460135

 

5

บ้านหนองผักบุ้ง

นางวรรณพร กอบพึ่งตน

053-460131

080-6708631

6

บ้านบงตัน

 

7

บ้านแอ่นใหม่

นางสาวสายรุ้ง เสมอ

053-267739

084-7409754

 

อำเภอดอยเต่า   (เครือข่ายดอยเกิ้งพัฒนาการศึกษา)

1

บ้านแปลง2

นายอัครวรรธ์ ยศเดชากิตติ์

053-460020

084-3650225

2

บ้านแปลง5

นายอดิศักดิ์ ตรีวงศ์

053-460132

099-1829851

3

ศูนย์อพยพแปลง4

นายกลัปพัฒน์ โกวรรณ์

053-469121

080-1315247

4

ศูนย์อพยพแปลง8

นางประไพรัตน์ เผือกเอี่ยม

053-469117

086-0485561

5

บ้านวังหลวง

นางจันทรา อ้ายจันทร์แก้ว(รก.)

053-460133

086-1882981

6

บ้านหนองบัวคำ

053-319532

 

 

อำเภออมก๋อย    (เครือข่ายนันทบุรี)

ที่

โรงเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา

เบอร์โรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

1

บ้านแม่ตื่น

นางมัลลิกา โทนแก้ว

053-460120

085-7056263

2

บ้านขุนแม่ตื่นน้อย

นางอำไพ มณีวรรณ

053-317446

081-8835278

3

บ้านห้วยหล่อดูก

นางปราณี ก๋ายอด

053-903968

053-460073

085-7138280

4

บ้านซิแบร

นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์

053-460161

081-8836874

5

ชุมชนบ้านใหม่

นายวรศักดิ์ หมื่นวงศ์คำ

053-903932

084-4874974

6

บ้านทุ่งต้นงิ้ว

นายยงยุทธ ปัญญาป้อ

053-460270

091-0790184

7

ตรีมิตรวิทยา

นายประสิทธิ สิงห์หล้า

053-903977

053-460123

080-6764992

8

บ้านห้วยน้ำขาว

นายวิวัฒน์ ปุรารักษ์

053-460071

082-8894443

9

บ้านห้วยปูลิง

น.ส.พวงชมพู เฮ็งประเสริฐ

053-460122

085-0317332

10

บ้านห้วยไม้หก

น.ส.ปนิดา ปันดอน

 

089-8381550

11

บ้านมูเซอ

นายพศิน ใบศล

053-460072

087-1927556

 

 

อำเภออมก๋อย    (เครือข่ายอมก๋อย)

1

บ้านทุ่งจำเริง

นายอุดร สมัยประเสริฐ

053-460307

081-1687692

2

บ้านยางแก้ว

นายชัยสิทธิ์ ลือโขง

053-460115

085-7216282

3

บ้านตุงลอย

นายพิทักษ์ ชมชื่น

053-460080

081-9510322

4

บ้านตุงติง

นายชูศักดิ์ ใจแก้ว

053-460079

081-7846242

5

บ้านแม่ต๋อม

นายสุทธิชัย อัมโรสถ

053-460078

089-9520369

6

บ้านแม่อ่างขาง

นายวราวุธ การะบูรณ์

053-371117

087-1895446

7

ชุมชนบ้านอมก๋อย

นายถวิล สุวรรณ

053-467064

081-7335246

8

บ้านผาปูน

นายวินัย สังขวรรณะ

053-460082

080-1356433

9

บ้านยางเปา

นายจรัส สุพรรณ์

นายวรวิทย์ อินทะสิทธิ์(รอง)

053-460081

089-8384476

089-2643403

 

อำเภออมก๋อย    (เครือข่ายสุวรรณคีรี)

ที่

โรงเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา

เบอร์โรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

1

บ้านยางเปียง

นายชรินทร์ คำภิไหล

053-460119

089-2665404

2

บ้านยางครก

นางมัลลิกา โทนแก้ว(รก)

053-317417

085-7056263

3

บ้านนาไคร้

นายสุวรรณ ตาสา

053-460118

087-1854655

4

บ้านสบลาน

นายพิศิษฐ์พงศ์ ไชยแก้ว

053-460075

088-250647

085-6951577

5

บ้านหลวง

นายเทียม วันมหาชัย

053-467127

089-5544686

6

บ้านแม่หลองน้อย

นางวาสนา สุวี

053-460276

093-9014389

7

บ้านขุนตื่น

นายประทีป ทิพย์เนตร

053-460315

081-3863163

8

บ้านแม่ลานหลวง

นายอนิรุทธิ์ เขตสมุทร์

053-460117

053-460116

089-8472181

9

บ้านห้วยโค้ง

นายทศพร โหนขุนทด

053-460159

099-5377639

 

อำเภออมก๋อย    (เครือข่ายยอดดอย)

1

บ้านอูตูม

นางวัชรี สุพรรณ์

053-460070

087-1890183

095-4519257

061-1464559

2

บ้านใบหนา

นายปรีชา พูลทาจักร์

053-317445

062-5207668

3

บ้านผีปานเหนือ

นางสาวภัทรวดี จันทร์หล้า

 

081-1662147

4

บ้านแม่สะเต

นายพงษ์วิศรุต ปันมูล

053-460114

089-9553719

5

บ้านแม่โขง

นายจตุพงศ์ วรส

053-317483

081-9511640

6

บ้านนาเกียน

นายโอฬาร เปลา

053-317485-86

087-1741409

7

บ้านห่างหลวง

นางสุรีย์ เสนวิรัช

053-460072

094-7279207

 

มัธยม,เอกชน

 

1

อนุบาลเรือนคำ

นางละเอียด ยังฉิม

053-461062

089-9524718

 

2

ฟ้าใส

นางสาวฆาริน เกียรติเวช

 

087-5763802

 

3

วัดบ้านขุน

พระครูสังวร สิทธิโชติ

081-7351875(ธุรการ

081-9514789

 

 

 

****************