สมุดโทรศัพท์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

404 หมู่ 10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

โทรศัพท์ 053-461089 , 053-461161 , 053-461125

053-461124 , 053-461062 , 053-461063 , (สปอ.อมก๋อย 053-467051)

Fax. 053-461089 ต่อ 127 ธุรการ *133

·        คุรุสภาเขตฯ       053-461144

 

ฉบับ เดือนตุลาคม 2559

งานประชาสัมพันธ์

 

 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม

105

เลขาผอ.

108

ธุรการเขต

133

การเงิน

103

พัสดุ

126

ICT

124

เอกชน

102

ตสน.

132

บุคคล(แพม)

128

บุคคล

120

ส่งเสริม

122

นิเทศ

123

ประชาสัมพันธ์

101

แผน

131

 

ผู้บริหาร

1

นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม

061-3656764

หน่วยตรวจสอบภายใน

1

นายวิชัย ปานอุทัย

081-9932500

2

นางสาวดารารัตน์ วงศ์สถาน (เล็ก)

085-2094009

3

นางสาววิรักษ์ สุขรักษ์ (เหมียว)

086-1143669

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

1

นางชนากานต์ สุนันทกร

081-0224928

089-9562502

2

นางสาวรัตติยา คำอ้าย(ฝน)

089-4336053

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1

นายจิรเมธ จันทบูรณ์

081-2877539

2

นางสาวจันทนา พนมการ (จันทร์)

082-6910882

3

นางนฤมล จันทร์เขียว (แวว)

089-9999151

4

นางฉัตรชฎา อำนา (ปอย)

086-1949247

5

นางสาวปิ่นปินันท์ บัวคลี่ (ปิ่น)

089-1918559

6

นางสาววราภรณ์ ปันทนันท์ (กิ๊บ)

092-3514955

7

นางธัญญรัตน์ จันทรมานนท์ (ติ๊ก)

081-9611351

8

นายกิตติพงษ์ สอนธิ(ต๋อง)

087-1924974

9

น.ส.พานิชยา ยะมัง(จ๋า)

085-7169282

 

กลุ่มอำนวยการ

1

นางไอซา เหลืองอิงคะสุต

086-9217729

2

นายสุวิทย์ ยาประสิทธิ์ (ต๋อง)

080-1065149

3

นางสินีนาฏ วงศ์น้อย (แนน)

085-6187778

4

นางกรรณิการ์ ชนันชนะ (นุช)

084-4852542

5

นางสาวพัฒนาพร พวงสายใจ (ต้อม)

089-4316811

6

นายชาญชัย แสงกร (หนุ่ม)

087-5757972

7

นางสาวอันธิกา อินต๊ะ(น้ำหวาน)

087-1779914

8

นางสาวกิ่งกาญจน์ กิติตุ้ย (ซ้อย)

093-1472520

 

พขร,นักการ,แม่บ้าน

1

นายเฉลิมชนม์ เลิศเกษม (ด้า)

089-5613411

2

นายประพันธ์ จ๊ะเขียว (เบิ้ม)

098-5620489

3

นายธวัชชัย ปิงวัง(วัช)

087-1829523

4

นายสุกแก้ว ศรีบุตร (แจ้)

082-1853944

5

นายชัยรัตน์ เขียวมัง (สิทธิ์)

081-1644951

6

นายปทัยวัชร์ ทรัพย์โสภิณ (แจ๊ค)

089-4868826

7

นายวิทวัส หล้าคำโพน(ต้อม)

092-6102232

8

นายสมาน แสงยา (หมาน)

080-1340737

9

นางจุฑาทิพย์ เป็งลือใจ (แหม่ม)

085-6516272

10

น.ส.อำภา อินต๊ะยศ(อ้อย)

093-3139474

11

น.ส.สุชาดา คำจา(เดือน)

097-9479918

12

นายสมภพ ศิริ(แดง)

089-8350249,085-0398672

093-1847293

 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

1

นายลิขิต ฐานมั่น

084-3780159

2

นางอริศรา กังแฮ (ต่าย)

091-8569545

3

นางสาวจันทร์ฉาย สมคำหล้า (รส)

081-7247957

4

นางสาวฐญามน วงค์การณ์(ว่าน)

083-3199755

5

นางสาวสุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ(อ้อย)

089-9538918

6

นางสาวสุพัตรา อรมณี(เป้)

094-3493003

7

นางสาวอุทุมพร มะโนคำ (มล)

081-8853186

8

นางสาวเสาวภา วงศ์ห้อ (ก้อย)

086-9228481 , 083-2000131

9

นางณิชนันทน์ ทรัพย์โสภิณ (เมย์)

089-4913329

10

นางสาวปฤณภัค จูแวน (หนู)

087-7283629

 

กลุ่มนโยบายและแผน

1

นางสรวงสุดา วีรแพทยโกศล

081-7240560

2

นางปรานอม ยะมัง (นอม)

086-1839891

3

นางเกศราพร นะจา (เกศ)

093-1405986

4

นางวิภาพร สุวรรณหล้า (วิ)

085-8642817

5

นางสาวอมลวรรณ กบกันทา (แวว)

085-6259856

6

นายปริญญา รักพ่อ (ญา)

083-5693561

7

นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ (ต่อง)

086-1889688

8

นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญา (ทอม)

085-1066071

9

นางสาวพีรดา ธรรมขันธ์ (อ้อม)

091-8543223

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1

นางศิริกานดา คำดี

093-4199964

2

นายเปรม ศรีวิชัยลำพรรณ์ (เปรม)

086-4316467

3

นายอินสร คำปัน (อินสร)

084-4873208

4

นางกัญจน์ชญา ปาปะเค (หน้อย)

086-1881450

5

นายพิชิต ตุ่นติ๊บ (โก๋)

089-9538886

6

นางสุมาลี ตุ่นติ๊บ (ออย)

087-1833826

7

นางณัฐธิดา การบูรณ์ (เคลียร์)

088-4342669

8

นางวิลาวัลย์ ขันคำ (ติ๊ก)

082-1696638 , 084-3784191

9

นางสาวสุภาพร จอมใจ (นุ่ม)

086-9149054

10

นางสาวลำดวน ชาติวิเศษ (แหม่ม)

087-2489994

11

นางสาวกรรณิการ์ ตราบุญ (อ้อ)

094-6248382

12

นางสาวณัฐกฤตา ทองศรี(แอน)

099-8090488

13

นายสาโรจน์ ชมสวน (โต)

089-2621388

14

นางเบญจมาศ จาติ (ละออ)

086-1151154

15

นางสาวศิริพรรณ นันตาบุญ (แพม)

082-6114979

16

นางสาวพัชชา เจริญเมือง (แคร์)

085-7360954

 

 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 

1

นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว (แอ๊ว)

081-9504371

2

นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม (เล็ก)

089-8540251

3

นางกนกอร พินิจราชกิจ (ก้อย)

086-9221400

4

นางสายสวาท รัตนมหามณีกร(หน้อย)

081-9983712

5

นางกรรณิการ์ ฟองผล (มิก)

081-3668332

6

นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล(แหม่ม)

089-8559692

7

นางรชฏ กันทะรัญ (กุหลาบ)

089-8385333 , 087-1795933

8

นายกฤต คุ้มปรีดี (กฤต)

089-5236223

9

นางสาวรณิดา ชุมภูศรี(หวาน)

086-3367380

 

*************