สมุดโทรศัพท์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

404 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โทรศัพท์ 053-461089 , 053-461161 , 053-461628

 

 

556078_380938738630946_2095264710_n

 

 

 

 

ฉบับปรับปรุง เดือนเสิงหาคม 2555

งานประชาสัมพันธ์


เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

 

ผอ.สพป

109

เลขา

108

รองอัศรายุทธ

130

ธุรการอำนวยการ

133

Fax.เขต

127

ประชาสัมพันธ์

101

การเงิน

103

พัสดุ

126

นโยบายและแผน

102

ธุรการแผน

131

ICT

124

รองอุทิศ

129

บุคคล(พี่น้อย)

120

บุคคล(พี่กาญจน์)

128

รองลิขสิทธิ์

106

ธุรการส่งเสริม

122

รองฉัตรชัยมงคล

134

ธุรการนิเทศ

123

ตสน.

132

 

 

บัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ชม.5

 

ผู้บริหาร

 

2

นายอุทิศ ขัติวงษ์

093-1312534

3

ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์

084-8031296

4

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม

089-8535532

5

นายฉัตรชัยมงคล ก้อนแก้ว

081-1634805

085-7206559

6

นายสุภาพ กาวิ

081-1670064

 

 

กลุ่มอำนวยการ

 

1

นางนงลักษณ์ เหลืองอิงคะสุต

086-9217729

2

นายสุวิทย์ ยาประสิทธิ์

086-6546266

3

นายสุเทพ พิทาคำ

090-4719918

080-4939180

4

นางสินีนาฏ วงศ์น้อย

084-3724137

5

นางกรรณิการ์ ชนันชนะ

084-4852542

6

นายชาญชัย แสงกร

087-5757972

7

นางสาวกิ่งกาญจน์ กิติตุ้ย

081-9800729

084-8149667

8

นางสาวกมลฉัตร แสนสี

085-6203690

9

นางสาวแก้วใจ เชียงแก้ว

081-1114968

 

 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 

1

นายลิขิต ฐานมั่น

081-7646524

2

นางอริศรา กังแฮ

084-3780163

3

นางสาวฐญามน วงค์การณ์

082-8958300

4

นางสาวจารุนันท์ ปุรณะวิทย์

082-6940017

5

นางสาวเสาวภา วงศ์ห้อ

086-9228481

083-2000131

6

นางสาวสุนีย์ ไชยวิทยาการ

089-9538918

7

นางสาวปณัฏฐา จูแวน

087-7283629

8

นางสาวธัญญรัตน์ ทิวงศ์เวียง

081-9611351

9

นางสาวพีรดา ธรรมขันธ์

085-6158487

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

1

นายวิชัย ปานอุทัย

081-9932500

2

นางสาวดารารัตน์ วงศ์สถาน

085-2094009

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

1

นางแก้วกานดา คำดี

084-6179036,089-9562485

2

นายเปรม ศรีวิชัยลำพรรณ์

086-4316467

3

นายอินสร คำปัน

080-9097641

4

นางกัญจน์ชญา ปาปะเค

086-1881450

5

นายพิชิต ตุ่นติ๊บ

089-9538886

6

นางอนัญญา ศรีแก้วขัน

089-9563646

7

นางดลนภา ธิชูโต

084-6162718

8

นางวิลาวัลย์ ขันคำ

082-1696638,084-3784191

9

นางสุจิตรา รังสิยานนท์

087-1914848

10

นางสาวโสภาพรรณ เดชาคำ

089-2624918

11

นางเบญจมาศ จาติ

086-1151154

12

นางสาวดลฤทัย อุปนันท์

085-0355295

13

นางสาวพัชชา เจริญเมือง

085-7360954

14

นางสาววิรักษ์ สุขรักษ์

086-1143669

15

นางสาวศิริพรรณ นันตาบุญ

082-6114979

 

กลุ่มนโยบายและแผน

 

1

นางสรวงสุดา วีรแพทยโกศล

081-7240560

2

นางปรานอม ยะมัง

086-1839891

3

นางสาวจันทนา พนมการ

083-2065944

4

นางสาวพัทรา ถาวรเกษมหทัย

089-4314042

5

นางวิภาพร สุวรรณหล้า

085-8642817

6

นางสาวชนิดา คำภิโล

085-0377743

7

นางสาวอมลวรรณ ทาหนัก

085-6259856

8

นางณิชนันทน์ ทรัพย์โสภิณ

089-4613329

9

นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญา

085-1066071

10

นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ

086-1889688

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

1

นายจิรเมธ จันทบูรณ์

0811-2877539

2

นางฉัตรชฎา อำนา

086-1949247

3

นางนฤมล จันทร์เขียว

089-9999151

4

นางสาวพิชญณัฏฐ์ คณารักษ์

084-3360526

5

นางสาววราภรณ์ ปันทนันท์

087-5393972

6

นายศรัญยู ปู่สิงห์

085-7208484

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

 

1

นางชนากานต์ สุนันทกร

081-0224928

2

 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 

1

นางสุนิทรา พรมมล

081-8823087

081-0232727

2

นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว

081-9504371

3

นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม

089-8540251

4

นางสาวจรัสโฉม ชมภูมิ่ง

087-1809311

5

นางวิริน วันสมสกุล

081-7844563

6

นางกนกอร พินิจราชกิจ

086-9221400

7

นางสาวปาริชาติ เภสัชชา

086-5233122

8

นางนิภา แก้วประทีป

089-2659982

9

นางกรรณิการ์ ฟองผล

081-3668332

10

นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล

089-8559692

11

นางรชฏ กันทะรัญ

087-1795933

12

นางฐิติพร ไขแสง

085-7088716

13

นางสายสวาท รัตนมหามณีกร

081-9983712

14

นายวรากุล ตุ่นเครือ

087-1927090

15

นางเสาวนีย์ เรือนแก้ว

081-7062425

16

นางสาวปทิตตา ไตรเชษฐภาดา

084-3783050

 

พขร,นักการ,แม่บ้าน

 

1

นายอุดม ปินตาอินทร์(พนักงานขับรถยนต์ หัวหน้า)

089-4341862

2

นายเฉลิมชนม์ เลิศเกษม(ช่างครุภัณฑ์ ชั้น3)

089-5613411

3

นายธวัชชัย ปิงวัง(ช่างครุภัณฑ์ ชั้น3)

087-1829523

4

นายประพันธ์ จ๊ะเขียว(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)

082-1890768

5

นายสุกแก้ว ศรีบุตร(ช่างครุภัณฑ์ ชั้น3)

082-1853944

6

นายชัยรัตน์ เขียวมัง(ช่างไม้ ชั้น3)

087-3005456

7

นายพิภพ ใสสว่าง(ช่างไม้ ชั้น3)

084-7402699

8

นางจุฑาทิพย์ เป็งลือใจ

085-0348733

9

นางสาวปทุมทิพย์ ไชยทิพย์

085-7211879

10

นางนุช ต๋าฝั้น

080-0333674

11

นายสมาน แสงยา

080-1340737

 

 

ผู้บริหารสังกัดสพป.ชม.5

 

อำเภอฮอด       (เครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อสลี)

 

ที่

โรงเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา

เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

1

บ้านแม่โถ

นายบุรินทร์ เรือนแก้ว

053-460084

081-8847347

2

บ้านแม่อมลอง

นายสัญญา ศรีบุญเรือง

053-460111

089-0156448

3

บ้านดอกแดง

 

053-460110

 

4

บ้านกองลอย

นายทิชากร กองสิงห์

053-460083

081-1123215

5

บ้านบ่อสลี

นายสงวน เขนย

053-460108

084-0464930

6

บ้านทุ่ง

 

053-460109

 

 

 

อำเภอฮอด       (เครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อหลวง)

 

1

บ้านบ่อหลวง

นายณรงค์ชัย จินาวงศ์

053-939530

086-9162826

2

บ้านวังกอง

นายสงกรานต์ จันต๊ะ

053-460107

084-3716357

085-0350807

3

บ้านขุน

นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ์

053-460303

087-1897130

084-6086807

4

บ้านนาฟ่อน

นายสมชาย สันกลกิจ

053-460305

084-3789827

5

บ้านแม่ลาย

นายสุรเชษฐ์ ชัยชาญ

053-315120

081-9502480

080-4926760

6

บ้านกิ่วลม

นายธงชัย ประมวล

053-460106

081-7181825

7

บ้านแม่สะนาม

นายลีน จันทะนะ

053-460105

fax.831408

087-1791885

8

บ้านแม่ลายเหนือ

 

053-460085

 

9

บ้านพุย

นางปิยพัทธ์ มีอ่วม

053-460087

085-0367239

10

บ้านเตียนอาง

นายโสภณ มาลารัตน์

053-460304

084-9494705

 

 

อำเภอฮอด       (เครือข่ายเมืองฮอด)

 

ที่

โรงเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา

เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

1

บ้านแม่ลอง

นายประสงค์ กันทะหลั่น

053-461611

053-460164

088-4044731

2

ชุมชนบ้านท่าข้าม

นายสุภาพ อินตา

053-461088

084-9489036(รองวาสนา)

081-1697952

3

บ้านกองหิน

นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน

053-831193

084-3670880

4

บ้านตาลใต้

นางผกาพรรณ ทิพย์หิรัญ

053-461286

053-460104

089-9547700

5

บ้านตาลเหนือ

นายสมาน เผือกอ่อน

053-031099

087-1935690

6

บ้านทุ่งโป่ง

นายสุริยันต์ แก้วสามสี

053-460088

086-1837651

7

บ้านวังลุง

นายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี

053-461075

fax.831365

089-6333733

8

ชุมชนบ้านแม่ทัง

นายสันธาน สันกลกิจ

 

080-8496749

9

บ้านผาแตน

นายทวี ภีระมูล

053-460103

087-0664278

10

บ้านโค้งงาม

นายเกษม ใจเถิง

053-460099

081-7249541

11

บ้านหางดง

นายขัตติยะ ไวยกุล

053-460102

081-7969012

12

บ้านดงดำ

นายนิเวศน์ สมฤทธิ์

053-267939

053-460097

081-7965102

13

บ้านดอยคำ

นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว

053-460306

089-6350352

 

 

อำเภอฮอด       (เครือข่ายนาคอเรือ)

 

ที่

โรงเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา

เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

1

บ้านแม่งูด

นายเวทย์ วิรัศมี

053-267897

087-1827397

2

บ้านนาคอเรือ

นายสมสิทธิ์ ถนอมเสียง

053-267928

088-4135686

3

บ้านหลังท่อ

นายสมจิตร์ ไชยาปัน

053-460113

081-9504159

4

บ้านห้วยฝาง

นายประชา จันทร์งาม

053-267929

082-8916389

5

บ้านแควมะกอก

นายจรัส คำสุข

 

081-9510203

6

บ้านเด่นวิทยา

นางเสาวลีย์ บุญเรือง

053-267967

081-9806497

7

บ้านตีนตก

 

053-460112

 

 

 

อำเภอดอยเต่า   (เครือข่ายดอยเต่าสหศึกษา)

 

ที่

โรงเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา

เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

1

บ้านเกาะหลวง

ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ โพโสลี

053-034465

081-9804343

2

บ้านโปง

นายณรงค์ วงศ์รัตน์

053-460019

085-7174159

3

บ้านโปงทุ่ง

นายพิชัย พิมุ

053-460128

086-1899024

4

บ้านกองวะ

 

053-460127

 

5

บ้านแม่บวน

 

053-460126

 

6

บ้านแม่ตูบ

น.ส.ยุพิน มูลสืบ

053-460125

081-9503651

7

บ้านงิ้วสูง

น.ส.อุทิศพร ยอดปวน

053-460124

086-1863961

8

บ้านไร่

นายสิริชัย นุสโร

053-366126

081-9989688

9

ชุมชนบ้านดอยเต่า

นายอดิศร ตรีวงศ์

053-366093

089-5581835

10

บ้านฉิมพลี

นายระวี คงภาษี

053-366320

081-1115126

11

บ้านสันติสุข

นางสาวอำนวย แก้วมูล

053-366192

089-9974089

12

บ้านถิ่นสำราญ

นายนพดล สุริยะสาร

053-460134

089-5569465

13

บ้านผาจุก

นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ

053-469278

086-1979785

 

อำเภอดอยเต่า   (เครือข่ายอุดรพัฒนาการศึกษา)

 

1

บ้านวังหม้อ

นายสมหมาย มังษา

053-460130

089-9528781

2

บ้านแอ่นจัดสรร

นายสุกิจ อุนจะนำ

053-267737

081-1659779

3

บ้านน้อยห้วยรินวิทยา

นายชูชัย เตมีศักดิ์

 

084-8853587

4

บ้านโท้งวิทยา

นายธนพงศ์ ธีรวรุตม์

 

089-9513838

5

บ้านหนองผักบุ้ง

นางสมใจ ไกรพันธ์

053-460131

086-4308127

6

บ้านบงตัน

นายวิทยา พัฒนเมธาดา

 

084-3789807

7

บ้านแอ่นใหม่

นางอรทัย ยศเมธา

053-267739

081-9925927

 

อำเภอดอยเต่า   (เครือข่ายดอยเกิ้งพัฒนาการศึกษา)

 

1

บ้านแปลง2

นางจันทรพร ดู่สอน

053-460020

089-2657428

2

บ้านแปลง5

นายวันชัย จิตรมณีวรรณ

053-460132

081-9613227

3

ศูนย์อพยพแปลง4

นายถวิล สุวรรณจำปา

053-469121

081-8841567

4

ศูนย์อพยพแปลง8

 

053-469117

 

5

บ้านวังหลวง

นายยงยุทธ ขำคม

053-460133

085-7119160

6

บ้านหนองบัวคำ

ติดต่อ ผอ.แม่งูด หรือ หลังท่อ

 

 

 

 

อำเภออมก๋อย    (เครือข่ายนันทบุรี)

 

ที่

โรงเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา

เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

1

บ้านแม่ตื่น

นายสุทธิชัย อัมโรสถ

053-903964

053-460120

089-9520369

2

บ้านขุนแม่ตื่นน้อย

นางอำไพ มณีวรรณ

053-317446

081-8835278

3

บ้านห้วยหล่อดูก

นางสิริลักษณ์ ธรรมบุตร

053-903968

053-460073

086-1939848

4

บ้านซิแบร

นายกลัปพัฒน์ โกวรรณ์

053-460161

080-1315247

5

ชุมชนบ้านใหม่

 

053-903932

 

6

บ้านทุ่งต้นงิ้ว

นายยงยุทธ ปัญญาป้อ

053-317424

090-4722107

7

ตรีมิตรวิทยา

นายภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์

053-903977

053-460123

081-0201936

8

บ้านห้วยน้ำขาว

นายวิวัฒน์ ปุรารักษ์

053-460071

053-903973

081-8816831

9

บ้านห้วยปูลิง

นางอัญชลี ไม้โพธิ์

053-460122

089-9521073

10

บ้านห้วยไม้หก

นายกำพล ใจทนง

 

081-1648244

11

บ้านมูเซอ

นายสุดสาคร จันทะล่าม

053-460072

081-9605002

 

อำเภออมก๋อย    (เครือข่ายอมก๋อย)

 

1

บ้านทุ่งจำเริง

นายประภาส จันตาวรรณเดช

053-460307

086-1889981

2

บ้านยางแก้ว

นายชัยสิทธิ์ ลือโขง

 

085-7216282

3

บ้านตุงลอย

นายพิทักษ์ ชมชื่น

053-460080

081-9510322

4

บ้านตุงติง

นายสุพิน ทับสาร

053-460079

087-1886272

5

บ้านแม่ต๋อม

นายเทียม วันมหาชัย

053-460078

089-5544686

6

บ้านแม่อ่างขาง

นายวรสิทธิ์ ยาวิลาศ

053-460077

081-7469693

7

ชุมชนบ้านอมก๋อย

นายถวิล สุวรรณ

053-467064

081-7335246

8

บ้านผาปูน

นายวินัย สังขวรรณะ

053-460082

080-1356433

9

บ้านยางเปา

นายจรัส สุพรรณ์

053-460081

089-8384476

 

 

อำเภออมก๋อย    (เครือข่ายสุวรรณคีรี)

 

ที่

โรงเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา

เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

1

บ้านยางเปียง

นายสติ เลาสยาม

053-460119

081-7833566

2

บ้านยางครก

นายบรรเจิด อุทรานันท์

053-460075

084-3696373

3

บ้านนาไคร้

 

053-460118

 

4

บ้านสบลาน

นายทศพร โหนขุนทด

 

080-7936419

5

บ้านหลวง

นายสายัณห์ จันทรมานนท์

053-467127

081-9500687

6

บ้านแม่หลองน้อย

นางวาสนา สุวี

053-460276

083-3210828

7

บ้านขุนตื่น

นายประทีป ทิพย์เนตร

053-460315

081-3863163

8

บ้านแม่ลานหลวง

นายชลธิชัย ยอดมูลดี

053-460117

053-460116

084-7393523

9

บ้านห้วยโค้ง

นายภูษิต จันทะทัย

 

081-7962694

 

อำเภออมก๋อย    (เครือข่ายยอดดอย)

 

1

บ้านอูตูม

นางวัชรี สุพรรณ์

053-460070

087-1890183

2

บ้านใบหนา

นายสุพรรณ ปันทะยศ

053-317445

080-8583707

3

บ้านผีปานเหนือ

นายวิชิต การีรัตน์

053-228185

089-2618374(บุคคลร.ร.)

084-1741927

4

บ้านแม่สะเต

นายพงษ์วิศรุต ปันมูล

053-317479

089-9553719

5

บ้านแม่โขง

นายนิกร ขันเล็ก

053-317483

088-4137306

6

บ้านนาเกียน

นายโอฬาร เปลา

053-317485

053-317486

087-1741409

7

บ้านห่างหลวง

นายสมพงษ์ แสนสำโรง

053-460072

053-319526

087-1745571

 

มัธยม,เอกชน

 

1

อมก๋อยวิทยาคม

นายพงษ์ชัย คำเมรุ

053-467061

Fax053-467124

 

2

แม่ตื่นวิทยาคม

นายจำลอง ปันดอน

053-903924-5

087-1824998

3

ดอยเต่าวิทยาคม

นายนิคม เมฆะ

053-833152

 

081-9604603

4

ฮอดพิทยาคม

นายมนูญ โพธาวัน

053-461192

Fax0534-61109

084-3643919

5

อนุบาลเรือนคำ

นายชาติชาย ยังฉิม

053-461062

089-9888775

6

ฟ้าใส

นางสาวฆาริน เกียรติเวช

 

087-5763802

7

วัดบ้านขุน

พระครูสังวร สิทธิโชติ

 

081-9514789

081-7351875(ธุรการ)